ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

Παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εφαρμογή βέλτιστων τεχνοοικονομικών και κατασκευαστικών λύσεων, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς

Αναλυτικά η εταιρία αναλαμβάνει:

  • Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων
  • Επίβλεψη και παρακολούθηση κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων
  • Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων

Επίβλεψη Έργου

Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη σύνθετων ιδιωτικών έργων με αυξημένες κατασκευαστικές απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου και την σωστή κατασκευή του έργου. Από την αρχή ως και την ολοκλήρωση του έργου ο επιβλέπων μηχανικός εποπτεύει τις εκτελούμενες εργασίες και είναι υπεύθυνος για:

  • τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής
  • τον έλεγχο των υλικών και των δοκιμών που γίνονται σε αυτά
  • την πρόληψη κακοτεχνιών
  • τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων στην κατασκευή
  • την τήρηση του χρονοδιαγράμματος
  • την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • την τήρηση των μέτρων ασφαλείας

espa-banner