ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ.

Η ΠΑΓΩΝΗ A.T.E είναι μια σύγχρονη τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διοίκηση, διαχείριση, κατασκευή και επίβλεψη ενός ευρύτατου φάσματος δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Από το 1972 αναλαμβάνει σύνθετα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία υλοποιεί με επιτυχία χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει, την εξειδικευμένη εμπειρία του προσωπικού, την κατάλληλη οργανωτική δομή και τις πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζει.

ΤΟ
ΠΑΡΟΝ

Σήμερα η εταιρεία κατέχει πτυχίο ΜΕΕΠ 4ης τάξης για ανάληψη δημοσίων έργων στην Ελλάδα και ασχολείται με την κατασκευή βιομηχανικών χώρων, συγκροτημάτων κατοικιών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και τουριστικών καταλυμάτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έχει αναπτύξει μία δυναμική στρατηγική ανάπτυξης εστιάζοντας στα δημόσια αλλά και ιδιωτικά έργα υψηλών προδιαγραφών. Βασική της επιδίωξη αποτελεί η συνέχιση της πετυχημένης της πορείας, η επέκταση σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των βιώσιμων λύσεων σε προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα, συνεχίζει να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί κατασκευές, αξιοποιώντας ευκαιρίες και τελειοποιώντας τις πρακτικές της σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εταιρικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η κατασκευή ασφαλών έργων και η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών της, αποτελούν τους βασικούς στόχους της εταιρείας και συμβάλλουν στην διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας έχει σχεδιασθεί και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Η ΠΑΓΩΝΗ κατασκευαστική δεσμεύεται να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες έχοντας ως στόχο την κορυφαία ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσω:

  • της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων υλοποίησης των έργων
  • της επίτευξης του βέλτιστου κόστους στους απαιτούμενους χρόνους
  • του αυστηρού ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου
  • του σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου
  • της συνεχούς επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες
  • της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων
  • της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Περιγραφή

Η εταιρική κουλτούρα της ΠΑΓΩΝΗ A.T.E, βασίζεται σε κοινά αποδεκτές αξίες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της και τη βάση της αλληλεπίδρασής της με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Ως εταιρεία που διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα και την προσήλωσή της στις απαιτήσεις των πελατών, η τεχνική εταιρεία ΠΑΓΩΝΗ πιστεύει στην πρωτοποριακή σκέψη, την καινοτομία και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνει τους ανθρώπους της να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους ώστε να δημιουργούν αξία, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια και ακεραιότητα.

Στόχος

Συγχρόνως, επιδιώκει την συνεχή βελτίωση θέτοντας υψηλούς στόχους και αναζητά βιώσιμες λύσεις για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, οικοδομεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της βάζοντάς τους στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.

espa-banner